Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  ZATUM, s.r.o.

  Adresa: Volgogradská 13, 080 01 Prešov


  Kontakt: Ing. Mária Mularèiková

  Telefón: 051/7560 358, 0905/961492
  Fax: 051/7560 357
  Mail: helpec@mail.t-com.sk

  Predmet činnosti:
  a) Organizaèné a ekonomické poradenstvo
  b) Podnikate¾ské poradenstvo
  c) Obchodná èinnos v rozsahu vo¾nej živnosti
  d) Sprostredkovanie obchodu a sluĹľieb
  e) Reklamná a propagaèná èinnos i
  f) Marketing a managment
  g) Organizovanie kurzov a školení, kultúrnych, spoloèenských a športových podujatí
  h) Vydavate¾ská èinnos
  i) Vedenie úètovnej evidencie

  Počet zamestnancov: 1  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster